Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid voor deze voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen HeideHoek Solar en een opdrachtgever waarop HeideHoek Solar deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 2 Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder een opdrachtgever een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep. Onder montage wordt verstaan de montage van PV systemen, pelletkachels of Thermodynamische systemen.

Artikel 3 Offertes
1. Gemaakte offertes zijn vrijblijvend.

2. De offerte wordt gedagtekend en geld ingaande die dag 26 weken.

3. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW tenzij anders is aangegeven.

Artikel 4 Verplichtingen van de opdrachtgever
1. De opdrachtgever zorgt dat HeideHoek Solar tijdig kan beschikken: over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen ( zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen).

2. De opdrachtgever dient HeideHoek Solar gelegenheid te geven benodigde materialen op zijn grondgebied te stallen.

Artikel 5 Levertijd
Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de koper HeideHoek Solar schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6 Beëindiging van de overeenkomst
De vorderingen van HeideHoek Solar op de koper zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

1. Indien na het sluiten van de overeenkomst aan HeideHoek Solar omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.

2. Indien HeideHoek Solar de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft. In de genoemde gevallen is HeideHoek Solar bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van HeideHoek Solar schadevergoeding te vorderen.

Artikel 7 Garantie
HeideHoek Solar garandeert dat de door haar verkochte zaken vrij zijn van ontwerp; materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 10 jaar na aflevering. Indien garantie van toepassing is en de zaken een gebrek vertonen is HeideHoek Solar verplicht binnen 6 weken nadat de koper hem het gebrek heeft gemeld de zaak te herstellen. Zaken die plegen te worden thuisbezorgd worden aan huis gerepareerd alle andere

zaken dienen bij de verkoper ter reparatie te worden aangeboden. De verkoper kan er voor kiezen om de zaak te vervangen. De koper kan slechts vervanging van de zaken of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen indien:

HeideHoek Solar tot tweemaal toe een vruchteloze poging heeft gedaan hetzelfde gebrek te herstellen en dit gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen of indien HeideHoek Solar aantoont dat de zaak zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen. De garantie vervalt indien

de koper de schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling van gegarandeerde zaak. De koper dient aan te tonen dat de zaak binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt. De garantie vervalt als het type- of serienummer van een zaak zijn verwijderd en/of gewijzigd.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
De door HeideHoek Solar geleverde zaken blijven het eigendom van HeideHoek Solar totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met HeideHoek Solar gesloten koopovereenkomsten

is nagekomen: De tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelfs eventuele vordering wegens niet nakoming door de koper van (een) koopovereenkomst(en). Door HeideHoek Solar afgeleverde zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is HeideHoek Solar gerechtigd afgeleverde zaken waarop het bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden weg te halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden is koper verplicht HeideHoek Solar zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen. De koper verplicht zich op eerste verzoek van HeideHoek Solar: De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven. Alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan HeideHoek Solar op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW; de vordering die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij de doorverkoper van onder eigendomsvoorbehoud door HeideHoek Solar geleverde zaken te verpanden aan HeideHoek Solar op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW; De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als eigendom van HeideHoek Solar. Op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijk maatregelen die HeideHoek Solar ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de koper niet onredelijk hinderen.

Artikel 9 Gebreken; klachttermijnen
De koper dient de gekocht zaken bij aflevering zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:-of de juist zaken zijn geleverd; of de afgeleverde zaken wat betreft de kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overstemmen het overeengekomen; of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of indien deze ontbreken- aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen vijf dagen na aflevering schriftelijk aan HeideHoek Solar te melden. Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen 5 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 10 jaar na aflevering schriftelijk te melden aan HeideHoek Solar.

Artikel 10 Betaling
Betaling geschied door een overboeking aan HeideHoek Solar. Betalingen dienen uiterlijk twee dagen na de geplande montage dag voor 12:00 uur binnen te zijn. Stortingen kunnen gedaan worden op bankrekeningnummer van HeideHoek Solar.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
1. Voor gebreken in geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in artikel 7 (Garantie) van deze voorwaarden. Ter zake van bijkomende dienstverlening is de aansprakelijkheid van HeideHoek Solar beperkt tot het bedrag van de door haar aansprakelijkheidsverzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde. Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van HeideHoek Solar of haar leidinggevende ondergeschikten. Overigens gelden voor de aansprakelijkheid de wettelijke regels.

2. HeideHoek Solar kan alleen aansprakelijk worden gesteld als bedrijf. Eigenaar(en) en/of participant(en) zijn derhalve niet hoofdelijk aansprakelijk.

Artikel 12 Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die nakomen van de verbintenis verhinderen en die niet aan HeideHoek Solar zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van HeideHoek Solar.

Artikel 13 Mondelinge afspraken
Mondelinge afspraken welke niet op de koopovereenkomst en/of de offerte staan vermeld zijn niet rechtsgeldig.

Artikel 14 Geschilbeslechting.
In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen koper en verkoper in geval de Rechtbank bevoegd is worden beslecht door de Rechtbank te Almelo (NL). HeideHoek Solar blijft echter bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegd rechter.

Artikel 15 Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen HeideHoek Solar en de koper is het Nederlands recht van toepassing.